KUNNAN ELINVOIMA LÄHTEE VETOVOIMASTA

Johdetaanko kuntabrändejä riittävän linjakkaasti?! Käytetäänkö resurssit vetovoiman edistämiseen tehokkaasti? Jalkautetaanko strategiset sisällöt kunnolla? Nämä kysymykset ovat mielestäni aivan ytimessä puhuttaessa menestyvästä kunnasta.

Kuntien ulkoinen vetovoima on suorassa yhteydessä luonnekkaaseen kuntaidentiteettiin. Kunnissa tulisi ottaa oppia yritysten brändinjohtamisesta, sillä mitä vahvempi ja profiloivampi kuntabrändi, sitä vetovoimaisempi se on yritysten ja asukkaiden silmissä. Vahva brändi luo aina kestävää kilpailukykyä. Kuntaidentiteetti kannattaa luoda jäsentämällä omaleimaisimmat persoonallisuustekijät ja linjaamalla erilaistavat palvelulupaukset. Juuri vahvalla brändillä kunta luo maksimaalisen erottuvuuden ja huomionarvon markkinoilla sekä kykenee johtamaan eri toimijoiden brändiviestintää.

Brändinjohtaminen ei tarkoita pelkästään logon suunnittelua ja visuaalista ilmettä. Brändiä ei rakenneta yksittäisillä tempoilevilla toimenpiteillä, tapahtumilla tai uusilla verkkosivuilla, vaan kokonaisvaltaisilla viestintätoimilla ja toimintatapoihin yltävillä kehittämistoimilla. Hyvä kuntabrändi syntyy, kun markkinalähtöisen brändistrategian pohjalta työstetään monitasoisesti toimiva ja sisäistetty identiteetti sekä toiminta- ja viestintäsisällöt.  Kuntabrändi muodostuu asiakkaiden näkemyksistä, kokemuksista ja viestinnästä. Näitä ovat visuaalinen olomuoto, asukkaiden ja asiakkaiden palvelukokemukset sekä kaikki asiayhteydet, missä identiteetti-ilmentymiä käytetään ja kommunikoidaan.

Kuntabrändin velvollisuus on vahvistaa omaleimaisia profiiliteemoja, luoda lisäarvoa ja erottuvuutta. Brändiksi kasvaakseen sen täytyy tarjota vastaanottajilleen sosiaalisia, eettisiä ja erityisesti emotionaalisia hyötyjä. Siksi brändipersoonallisuuden ydinsisällöt on myös jalkautettava hyvin ja monitasoisesti eri toimijoille, asukkaille ja alueen yrityksille. Osaavimmat kunnat luovat palvelumuotoilun avulla vahvoja brändikokemuksia sekä johtavat bränditarinaansa monikanavaisesti.

Hyvä kuntabrändi on osa kuntastrategiaa. Se on tekojen, tapojen sekä palvelujen yhdistelmä.  Onnistunut kuntabrändi lupaa, antaa ja lunastaa. Siksi brändistrategian osaava ja markkinaorientoitunut prosessityö on huipputärkeää ja edellytys onnistumiselle. Brändistrategian työstöön kannattaa sitouttaa niin luottamus- kuin virkamiehet sekä yrittäjät ja avainsidosryhmät.

Kuntabrändiä tulee johtaa tavoitteellisesti, jotta se tuottaa riittävän nopeasti toivottuja tuloksia. Vetovoiman ja brändin johtaminen ovat kunnan ydintehtäviä, myös uuden kuntalain mukaan.

Taina Torvela

Yrittäjä, KTM/ekonomi